Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Vegalita“ (www.bodymind.lt) parduotuvėje internete taisyklės

1.  Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuve, sąlygas ir taisykles. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) yra mažmeninės prekybos parduotuvė, skirta vartotojui, perkančiam prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti (toliau “Pirkėjas”). Asmenys, ketinantys įsigyti prekių verslo tikslais, turi tiesiogiai kreiptis į UAB „VEGALITA“, jiems šios taisyklės taikomos tiek, kiek šalys nesusitaria kitaip.

1.3. UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „VEGALITA", buveinės adresas:  Liepų 35, Bukiškis, LT14182Vilniaus raj. savivaldybė, juridinio asmens kodas 303332306, PVM mokėtojo kodas LT100008693812, veikdama kaip Pardavėjas.

1.4. Pirkėju šiose taisyklėse yra asmuo, perkantis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės paslaugomis. Naudotis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuve ir joje pirkti turi teisę: - veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

- juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai ir automatiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo įgalinimų pirkti tikrinimą.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis, kurios yra pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje, taikomos tos Taisyklės, kurios galioja (yra įvardintos tinklapyje www.bodymind.lt) užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nes jam tokia galimybė yra suteikta tinklapyje www.bodymind.lt.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui bei kitais argumentais, kuriuos Pardavėjas įvardina kaip svarbius ir prieštaraujančius Pardavėjo veiklos principams.

1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.12. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip Pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

1.13. Nuosavybės teisės į Prekę Pirkėjui pereina nuo pilno apmokėjimo už Prekes momento. Prekių išsaigijimo momentas Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

 

2.  Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje.

2.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos asmeniškai saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.10. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimų ar kitų Pirkėjui naudingų pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.11. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 (du) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (du) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

 

3.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Lietuvoje galiojančiu piniginiu vienetu su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su savo banku. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjas elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruoja mokėjimą pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.2.2. Apmokėjimas per internetinį banką “Mokejimai.lt” / “Paysera” pagalba. Mokant už prekes šiuo būdu,– Pirkėjas privalo pasirinkti banką kuriame naudojasi elektroninės bankininkystės paslauga. Sistema Pirkėjui suformuos pavedimą su reikiamais rekvizitais.

3.3. Apmokėjimas grynaisiais naudojantis internetinio banko “Mokejimai.lt” / “Paysera” sugeneruotomis mokėjimo instrukcijomis.

  1. 4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei už jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir nuo to momento skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose (jeigu tai vyksta ne darbo dieną, tai apmokėjimas laikomas užbaigtu pirmą darbo dieną 9 val. ryto). Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo momento. Po pirkimo anuliavimo gauti pinigai yra grąžinami, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

3.6. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo gavimo ir prekių pristatymo.

 

 

4.  Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1.   UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) įsigytas prekes siuntų tarnyba pristatys per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos (jeigu pinigai gauti ne darbo dieną, tai pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo darbo dienos 9 val. ryto, po pinigų gavimo). Prekės pristatomos visoje Lietuvoje,

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvės puslapyje, skiltyje "Krepšelis" / "04 Pristatymas" ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

4.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba vėluoti su pristatymu.

4.4. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pateikimo atsisakymo

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti kas gali priimti prekes.

4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį.

4.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.10. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje) bei informuoti Pardavėją. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista bei Pardavėjas gali nepriimti jokių pretenzijų dėl prekės pristatymo ir prekės kokybės.

4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės pakuotė pažeistas, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

 

5.  Prekių tinkamumas naudoti terminas

5.1. Visų UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Maisto papildų naudojimo terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

 

6.  Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas 

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos tik laikantis šių Taisyklių sąlygų. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu adresu info@bodymind.lt

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudotą ir nesugadintą bei nepraradusią prekinės išvaizdos (jeigu ji buvo pristatyta) pagal šių Taisyklių 6.6 punkte nurodytą prekių keitimo tvarką.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.

6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1. punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1.  maisto produktų ir maisto papildų (prekių);

6.4.2.  kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių pirkimo-pardavimo;

6.4.3. neišpakuotų produktų (prekių).

6.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kokybiškos prekės, išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punkte, nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui – iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui. Dėl prekių grąžinimo kreipti el. paštu: info@bodymind.lt

6.7. Grąžinant ar keičiant UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT) parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6.10. Esant šių taisyklių pažeidimui, Pardavėjas turi teisę atsakyti priimti Prekę ir grąžinti už ją pinigus.

 

7.  Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@bodymind.lt.

 

8. Slapukai

8.1. Informuojame, kad prisijungus prie interneto parduotuvės UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT)  svetainės, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti ar blokuoti visus šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis interneto svetainės neveiks. Akceptuodami UAB „VEGALITA“ (WWW.BODYMIND.LT)  taisykles, Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje būtų įrašoma minėta informacija.  

 

9.  Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.